Поверителност на лични данни

Съобщение на “Визикомп” ЕООД за поверителност на данните

1. В какви случаи “Визикомп” ЕООД може да събира/обработва Ваши лични данни?

• Когато като наш клиент, трябва да Ви издадем фактура, гаранционна карта или друг документ, или да Ви изпратим поръчана от Вас стока, да Ви посети наш инженер, или друго.
• Когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни или интернет пространството.
• Когато заявите Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал или стажанти по обява на “Визикомп” ЕООД и/или изпратите/предадете Ваше CV, мотивационно писмо, друго, или станете или сте били наш служител.
• Когато попаднете в обхвата на видеокамерите в сградата, в която е нашият офис и сервиз в гр. Варна (бул. „Сливница”, бл. 147, ап. 19А), или в близост до нея.
• Когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни, или ни дадете съгласие да ги обработваме.

2. Защо “Визикомп” ЕООД може да обработва ваши лични данни?

“Визикомп” ЕООД може да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношението помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на “Визикомп” ЕООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор/поръчка, за спазване на правни задължения от страна на “Визикомп” ЕООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни. Правни основания:

• Законни бизнес цели на “Визикомп” ЕООД
   – Стопанска дейност на “Визикомп” ЕООД
• Сключване и/или за изпълнение на договор/поръчка
   – Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на търговски, трудови и граждански правоотношения
   – Гарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност
• Спазване на правни задължения:
   – Изпълнение на задължения на “Визикомп” ЕООД по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;
   – Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество;
   – Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;
• Получено Ваше съгласие:
   – За да отговорим на Ваше искане за упражняване на право и др.

3. Какви видове лични данни обработва “Визикомп” ЕООД

В зависимост от конкретната цел, “Визикомп” ЕООД може да обработва различни набори данни:
• Вашите имена, адрес, ЕГН (напр. за издаване на фактура, гаранционна карта, за куриер)
• Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго
• Пароли на устройства, подлежащи на ремонт
• Видео изображения – при попадане в обхват на видео камера За наши служители по трудови/граждански договори:
• Физическа идентичност: име, паспортни данни, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;
• Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;
• Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;
• Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;
• Съдимост

4. За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?

Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

• Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.
• Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време).
• Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например:
• Лични данни в счетоводни документи – 10 години;
• Видеоизображения по Регистър „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“, се съхраняват до 31 дни, в зависимост от броя дни в съответния месец, след което се изтриват от DVR/NVR и от back-up.
• Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от закона различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.

5. Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, молим да се свържете с нас чрез контакти, публикувани на сайта ни www.vizicomp.comn, на e-mail адрес: office@vizicomp.com или на нашия адрес: гр. Варна, бул. „Сливница”, бл. 147, ап. 19А.

6. Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

Достъпите до обработвани лични данни, са строго регламентирани от вътрешните правила на “Визикомп” ЕООД, в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:

• Самите субекти на лични данни – до своите данни;
• Оторизирани служители на “Визикомп” ЕООД, на основата на принципа „need to know”, според определени роли и длъжностни задължения;
• Обработващи лични данни, наши партньори, по повод предоставяне на услуги или продажба на стоки (например при изпълнение на гаранционни услуги от наши доставчици) ако това е необходимо за изпълнение на услугата;
• Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

7. Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни ?

Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим, ако е технически възможно.

8. Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

• криптиране при необходимост на личните данни;
• мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;
• мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;
• редовна оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването. Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши партньори, както и трети лица.

9. Как можете да подадете жалба?

• За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни: Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; e-mail: kzld@cpdp.bg Website: http://www.cpdp.bg/

10. Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?
e-mail адрес: office@vizicomp.com или на нашия адрес: гр. Варна, бул. “Сливница”, бл. 147, ап. 19А

11. Кои сме ние и как да ни намерите?

“Визикомп ЕООД”, ЕИК BG103520571 Офис и сервиз: гр. Варна, бул. “Сливница”, бл. 147, ап. 19А Уебсайт: www.vizicomp.com, e-mail: office@vizicomp.com Телефон: +359 52 600 380, +359 878 600 392